Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 5kg 25kg

Xpert Универсален грунд за стени
Приложение направи си сам/професионално
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Разход 100-150 g/m2
Пълно изсъхване 1-2 часа
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Подходящ както за нови повърхности, така и при ремонт на стари сгради - жилища, вили, магазини, хотели, ресторанти, туристически центрове, училища и други обществени сгради. Използва се за основа на вътрешни и външни стени и други повърхности в строителството, преди нанасяне на бои за вътрешно и външно боядисване.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: бял.

Начин на употреба:
Повърхностите се почистват от стари нездрави мазилки и се обезпрашават. Нанася се еднослойно. Нанасянето става с четка, валяк или чрез шприцване. Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход: 100-150 g/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С;

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето –5 kg 25кг

 • безвреден за здравето и околната среда
 • намалява разхода при нанасяне на следващи слоеве боя
 • образува здрава, матова, равномерна основа, устойчива на влага и атмосферни влияния
 • осигурява добро сцепление на основата към следващия декоративен слой

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа орто ксилен

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
web design: mnovakov 2013-2016